หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
''ชุมชนเข้มแข็ง มากแหล่งเรียนรู้
สู่เศรษฐกิจและการเกษตรที่ยั่งยืน''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
''ชุมชนเข้มแข็ง มากแหล่งเรียนรู้
สู่เศรษฐกิจและการเกษตรที่ยั่งยืน''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อภาค
สถานที่สำคัญและสถานที่ใกล้เคียงในตำบลบ่อภาค
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
 

กลุ่มปักผ้าน้ำจวง
 

หน่อไม้อัดปี๊บ
  
 

องุ่นพันธุ์บิวตี้ซีดเลสที่ อ.ชาติตระการ
 

โฮมสเตย์บ้านน้ำจวง
 

กินข้าวใหม่ม้ง ชมทะเลหมอก พายแพในทะเลภูเขาที่บ้านน้ำจวง
  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ่อภาค พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 14 ธ.ค. 2558
 
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2564 [ 17 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 งบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 งบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประชาสัมพันธ์ งบทดลองเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 4 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
อบต.วังทอง ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดศรีโสภณทุกท่าน ให้ปฏิบัติตามมาตราการลด [ 17 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.บางระกำ ต้อนรับสมาชิกเกิดใหม่ น้องปีใหม่ ลูกวัวเพศเมีย [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.พรหมพิราม ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.พรหมพิราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำน [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านคลอง ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.วังทอง ให้บริการรถยนต์บรรทุกน้ำ เพื่ออุปโภค-บริโภค [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทอง แจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างถนนผังเมือง และปรับปรุงส่ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สมอแข วารสารประชาสัมพันธ์ อบต.สมอแข เล่ม 42563 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ (กอ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (กอ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (กอ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
   
 
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว63  [ 15 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว79  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว80  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว76  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว73  [ 14 ม.ค. 2564 ]
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว72  [ 14 ม.ค. 2564 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว71  [ 14 ม.ค. 2564 ]
ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) กพส. มท 0810.7/ว61  [ 14 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว66 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว65  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว54 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers กพส. มท 0810.2/ว62  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วน กจ. มท 0802.3/ว48  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม กสว. มท 0820.2/ว59 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ สน.คท. มท 0808.3/ว201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/471-546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว51  [ 12 ม.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 12 ม.ค. 2564 ]
รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว52  [ 12 ม.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 1-4 สน.บถ. มท 0809.4/ว55  [ 12 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว42  [ 12 ม.ค. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว16  [ 12 ม.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว143 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 12 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ด่วนที่สุด พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว50 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4]  [ 12 ม.ค. 2564 ]

 
 
 
    
 
 
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 038 ลว 15 ม.ค. 64 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
แจ้ง อ.เนินมะปราง การเลือกรรมการผู้แทนผู้บริหารอบต.ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/885 ลว 15 ม.ค. 64 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 410 ลว 15 ม.ค. 64 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น และหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อชำระหนี้กับสถาบันการเงิน ที่ พล 00236.5/412 ลว.15 มกราคม 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ประชุมชี้แจงการตรวจประเมินกิจการและกิจกรรม ตามแนวทางการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของกรณีโรคโควิด-19 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
ขอความอนุเคราะห์ นำเสนอโครงการ ท้องถิ่น มั่นใจ ปลอดภัย ปลอดโควิด ที่ พล 0023.3/ว 037 ลว 15 ม.ค.64  [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
เร่งรัดและตรวจสอบการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 034 ลว 15 ม.ค.64 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 116 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ พล 0023.3/ว 033 ลว 15 ม.ค.64  [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ พล 0023.3/ว346 ลว 14 ม.ค. 64 [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 59 
แนวทางการจัดเก็บอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 88 
แบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 77 
เชิญประชุมตรวจประเมินกิจการและกิจกรรมฯ [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 95 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 ที่ พล 0023.5/ว 315 ลว.13 ม.ค.64 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ. ที่ พล 0023.5/ 713 ลว.13 ม.ค.64 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 50 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับอปท. ที่ พล 0023.5/ว 310 ลว.13 ม.ค.64 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 85 
โอนเงินจัดสรร งปม.64 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2(เดือน ม.ค.-มี.ค.64) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว321 ลว.13 ม.ค.64 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 157 
แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด ที่ พล0023.3/ว314 ลว 13 ม.ค.64 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 67 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว313 ลว 13 ม.ค.64 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 67 
โอนเงินจัดสรร งปม.64 เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับสพด. ค่าจัดการเรียนการสอน ไตรมาสที่ 2(เดือนม.ค.-มี.ค.64) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว312 ลว.13 ม.ค.64 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 108 
การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 317 ลว.13 ม.ค.64 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 67 

 
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 ธ.ค. 2563)    อ่าน 121  ตอบ 2  
ไฟรายทางเสีย (3 ต.ค. 2561)    อ่าน 404  ตอบ 1  
การเดินทางไปเที่ยวสวนพฤกษ์ศาสตร์บ้านร่มเกล้า (3 ต.ค. 2561)    อ่าน 589  ตอบ 1  
 
 
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เดือน มิถุนายน 2562 ตั้ [ 4 มิ.ย. 2562 ]ซื้อหมึกเครื่องปริ้นคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธ [ 4 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เดือน มิถุนายน 2562 ตั้ [ 4 มิ.ย. 2562 ]


 
   
   
   
   
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 093-269-3939
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ : 055-009-855,093-136-7771
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
จำนวนผู้เข้าชม 3,256,796 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10