หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อภาค ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
''ชุมชนเข้มแข็ง มากแหล่งเรียนรู้
สู่เศรษฐกิจและการเกษตรที่ยั่งยืน''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
''ชุมชนเข้มแข็ง มากแหล่งเรียนรู้
สู่เศรษฐกิจและการเกษตรที่ยั่งยืน''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อภาค
สถานที่สำคัญและสถานที่ใกล้เคียงในตำบลบ่อภาค
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
 


 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค  
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
2. หลักการและเหตุผล

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ในนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี  ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ        เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ประกอบกับประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานของจังหวัดพิษณุโลกด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลัก       ธรรมาภิบาล เพื่อให้บุคลากรของจังหวัดพิษณุโลกทุกองค์กร ทุกระดับ ทุกคน ได้สำนึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล การทำงานเป็นทีม การยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และยึดมั่นตามประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพต่างๆ
3. วัตถุประสงค์

๓.1 เพื่อเสริมสร้างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
๓.2 เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค ให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน
3.๓ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกในการกระทำความดี รู้จักการเสียสละ และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๔ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ลดโอกาสในการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.ย. 2564 เวลา 16.22 น. โดย คุณ จักรภัทร พรมพานทอง

ผู้เข้าชม 45 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 093-269-3939
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ : 055-009-855,093-136-7771
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
จำนวนผู้เข้าชม 5,994,645 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10