หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายกฤษฎากรณ์ หนูทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายปฏิเวธ จันทอง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางบุญเกตุ ทุนประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสมศักดิ์ เพ็งเพชร
ผู้อำนวยการกองช่าง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม