ท่านต้องการให้ อบต.บ่อภาค พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 0 )
0.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 6 )
40.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 4 )
26.67%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
13.33%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 3 )
20.00%